Karyalılar


Antik yazarların eserlerinde Karlar ve Karyalılar adlı bir halktan sık sık bahsedilir. Homeros ve ondan bir kaç asır sonra yaşayan diğer yazarlar, Karlar’ı tanırlar. Herodot ve Strabon’un anlattıkları hikayelerde de Karyalılar geçmektedir.

Herodot’un  anlattıklarına göre Karya’lılar, Küçük Asya’ya adalardan göç ederek gelmişler, Ege havzasındaki adalarda yaşarlarken Minos’un hakimiyeti altındaymışlar ve kendilerine Leleg deniliyormuş.

Eskiden, o sıralar dünyanın en güçlü hükümdarı olan Minos’un hakimiyetinde başka halklar da vardı.

Aradan asırlar geçtikten sonra Yunan dilli Dorlar ve İonyalılar Karyalılar’ı adalardan kovmuşlar. Ancak, yine herodot’un kaydına göre Karyalılar bu anlatılanların gerçeği yansıtmadığını söylerler ve eskiden beri, anakaranın yerli sakinleri olduklarını ileri sürerlermiş. Çağdaş araştırmacıların tahminlerine göre Karyalılar’ın bir kısmı, muhtemelen Knossos, Phaistos ve diğer şehirlerin eski sakinleriydiler ve Dorlar’la İonyalılar’ın baskıları karşısında anakaraya göç etmek zorunda kalmış; ve diğer kısmı ise adalarda Yunanlılar’ın hakimiyeti altında yaşamaya devam etmiştir.

Her halükarda eski dönemde Karlar adında bir halk vardı ve bunlar Girit Adası da dahil olmak üzere adalarda yaşıyorlardı. Karyalılar’ın Küçük Asya’daki yerleşim bölgeleri denize yakındı. Karyalılar’ın mitolojik atası, Kar’dır. Herodot’a kulak verecek olursak, Kar’ın Mysos ve Lydos adında iki kardeşi vardı.

O güne kadar barbar kelimesini Yunanlılar “düşman” anlamında ilk başlarda Karyalılar için kullanıyorlardı. esasen Yunanlılar “barbar” kelimesi ile Yunanlı olmayan halkları kastediyorlardı. Karyalılar da, her ne kadar kısmen Helen sayılıyorlarsa da, ana dilleri Yunanca değildi.

Sanırım Karyalılar da bir zamanlar Akdeniz havzasında gerçekten kalabalık bir nüfusa sahiptiler ve güçlü bir halktılar. Buna sadece, antik yazarlarınn eserlerindeki bilgiler değil, aynı zamanda şurada burada kar unsuru içeren toponimler de tanıklık etmektedir. Sadece Strabon’un “Coğrafya”sında 50 civarında bu tür isim vardır. İran Körfezi’nin doğu kesiminde Karmanya adında bir devlet vardı. Bu Karmanya (şimdiki İran) bölgesinde Kerman adında bir şehir mevcuttur. Bizim Ural-Volga (Yayık-İtil) bölgesinde de Karman adını taşıyan birkaç Tatar köyü bulunmaktadır. Turdetanya (Şimdiki İspanya) da bir zamanlar Karmon şehri vardı. Strabon’a göre Karmanya topraklarına yakın  bir yerde, Arap Yarımadası’nın güneyinde Mutlu Arabistan denilen bir bölge vardı. İşte burada yaşayan dört kabileden birinin halkını Minyeliler oluşturuyordu. Bunların baş şehirlerinin adı Karna veya Karnana’ydı. X-XI. Yüzyıllarda bu bölgeye yakın yerlerde Karmatîler’in kurduğu Arap Cumhuriyeti yer almıştı. Meşhur tatar şairi Hasan tufan’ın (1900-1981) doğduğu köyün adı İski Karmet (Eski Kiremit) idi. Eskiden Tatarlar’da Kari, Karay şahıs adları, Kariyev’ler ailesi, Ruslar’da da Karyev‘ler vardı.

X-XIII. Yüzyılda Doğu Türkistan’da, Yedisu’da ve Güney Tanrı Dağları eteklerinde “Türk” Karahanlı Devleti vardı. Devletin halkının kahir ekseriyetini Karluklar teşkil ediyorlardı. Karluklar’la ilgili ilk bilgilere Orhon kitabeleri ile, Çin salnamelerinden T’ang-shu’da rastlanmaktadır. Çu nehri vadisindeki Batı Türk Hakanlığı yıkılınca Karluk devleti teşekkül etti. Karahanlılar’ın başkentlerinden birisi Kaşgar şehriydi. Mahmut Kaşgarş’de eponimini bu şehirden almaktadır. Tataristan’da bir zamanlar medresesiyle ünlü Kışkar köyü vardı. W.W. Barthold, VI. Yüzyılda Mezopotamya’da Kaşkar adını taşıyan bir şehirden bahseder.

Karluk (Kar-lık) kelimesini biz “Kar kabilesi” veya “Karyalılar” olarak anlıyoruz. Kaşkar (Kaşgar, Kışkarın  fonetik varyantı), teoretik olarak “Büyük Kar” demektir ve muhtemelen ” Dağlı karlar/Karyalılar” anlamındadır.

“Halikarnassos” kelimesi üç unsurdan teşekkül etmektedir: hali, Kar, nas . Gali (Hali) – Tatar erkek adı ve (gali) “büyük, güçlü; aziz” anlamında sıfat isim. Tatarlar’da güçlü ve yenilmez Gali-batır hakkında yarı dini bir efsane  vardır. Halikarnassos kelimesindeki Hali (Gali) de sıfat isimdir. Tataristan’da sonu nas, daha doğrusu nes, neş  ile biten bazı yerleşim birimleri vardır. Örneğin, Çikenes, Cikenes Şikenes,Öternes, Tekeneş.

Kar veya Karyalılar hakkında başka ne söylenebilir? başka şeyler de söylenebilir ama, bunlar bizi konumuzun dışına çıkaracaktır. Bununla birlikte kısaca kaydetmek gerekirse, Batı Avrupa’da kullanılan Karl ve karol  (kral) kelimelerinin de Karyalılar’la ilişkisi olabilir. Tataristan’da Karili, Ulı Karili, Kiçi Karili toponimleri vardır: Astrahan-Astarhan bölgesinde karili kugayları “karili nogayları” yaşamaktadır. Kar ili ise “karlar toplumu” anlamındadır. Ryazan bölgesinde Karlar-“Karlar(Karyalılar)” köyü, Tataristan’ın Buinsk bölgesinde de Karlı adında bir yer vardır.


Nurihan Fattah’ın ” Tanrıların ve Firavunların Dili” Kitabından


Adalardenizi medeniyetinin ilk sahipleri, İçeri Asya’dan gelmiş Türk‘lerdir. Güney Rusya ve Tuna havzalarında çok eski devirlerde yerleşmiş Türkler’in medeniyeti de, milattan 3500 sene evvel Makedonya, Tesalya’ya ve Korent mıntıkasına kadar nüfuz etmişti.


Greklerden evvele ait yazı bulundu, Yunanistan içinde,  Torikos (Thoricos) Orhomen (Orchomené) isimli şehir harabeleri meydana çıktı.
Akdeniz, insanlığın ilerlemesinde çok etkili olmuştur.Adalardenizi medeniyeti, Ön Asya’nın yerli halkının mesela Sümerlilerin ve bilhassa Etilerin nüfuz ve tesiri altında kalmıştır.Bütün adalar havzasında en eski medeniyet Girit’te idi.

Mısır Luxor Tapınağındaki Tengri Damgalı Karca Grafiti

Knidos parasındaki aslı yanmış olan Afrodit heykeli figürü ve ON damgası
Knidos parasındaki aslı yanmış olan Afrodit heykeli figürü ve ON damgası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mısır Luxor Tapınağındaki Tengri Damgalı Karca grafiti
Mısır Luxor Tapınağındaki Tengri Damgalı Karca grafiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türk Tarihinin Ana Hatları Kitapından

 

 width=
Karya Alfabeleri

 

 

 width=
Karya Alfabeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total
0
Shares
Comments 1
  1. Öncelikle verdiğiniz bu kıymetli bilgiler için sizlere sonsuz teşekkürler ederim. Buradaki bir bilgiye küçük bir katkı yapmak isterim: Halikarnas kelimesindeki Hali (Gali) kelimesinin sıfat isim olduğunu ve manasının büyük, güçlü, aziz anlamına geldiğini belirtmişsiniz. Bu, bir yerde okuduğum bilgiye çağrışım yaptı. Sumerce’de Gal: Büyük anlamına gelir. E: Ev demektir. İkisinin birleşimi Egal : Saray (Büyük ev) demektir. Bu gal kelimesi ise bugün dahi Türkler arasında kullanılmaktadır. Mesela çok çok büyük anlamında bir şeyi tarif ederken gallavi deriz. Bazıları gayya kuyusu der ancak kanaatime göre galla kuyusu olmalıdır. Çok büyük, çok derin kuyu anlamında. Sevgi ve saygılarımla.

Bir cevap yazın
Önceki
Frigyalılar

Frigyalılar

Frigya Frikyanın en eski oturanları Etilerle beraber gelmiş olan Türk

Sonraki
Likya, Anadolu ve Türkler

Likya, Anadolu ve Türkler

Töre dergisinin 3

İlginizi çekebilir