Yanıtla: Memlük Devleti (ed-Devletü’t-Türkiyye)

Akhan haklısın kandaşım. Doğru bir tespit olmuş.