Gog Magog Tabiri Nereden Geliyor ?

Bazı Avrupalılar ve Araplar, Türkler için Gog-Magog tabirini kullanırlar. Bu ifadenin nereden kaynaklandığını, dayandığı gerçekçi bir nokta olup olmadığını araştırmak gerekir.

Önce hemen belirtelim ki, Gog-Magog ifadesi Tevrat’ta ve İncil’de geçer. (Örnek olarak bakınız: Tekvin 12/2, Hezekiel 38/1-6) Yahudiler, Hıristiyanlar, Araplar bu iki tabirden Türkleri çıkarırlar. Yorumlarda “Kafkasya’da yaşayan insanların, İskitlerin kastedildiği” söylenir.

M.Ö. 2. binlerde Hint-Avrupai kavimler iki grup halinde Avrasya steplerinden göç etmeye başladılar. Bu göçün sebebi Türk uruklarının baskısı idi. Bu gruplardan birincisi Balkanlar-Karadeniz’in kuzeyi-Anadolu hattını takip ettiler. Avrupa’nın Hint-Avrupaî, veya Aryan temelini bu göçler oluşturdu. Avrupalılar artık dillerinin M.Ö.2000-1000 yılları arasında Anadolu’da oluştuğunu kabul etmek zorunda kalmışlardır. (John Noble-John King, USSR, 1991, Avustralya)

İkinci grup ise daha ziyade Hint-İran kökenli idi, Kafkaslar-Fırat bölgesi hattını takip etti ve Hurriler ile karşılaşarak asimile oldu.

Hurriler M.Ö.1450 de medeniyetlerinin zirvesine çıktılar. Kendilerinden sonra gelen Hittitlerin Hint-Avrupai sayılması, bu göç ve asimilasyonun bıraktığı izlerden dolayıdır. Yoksa Hittitler (Etiler) Anadolu’ya dışarıdan gelmiş saf bir aryan (Hint-Avrupai) kavim değildir.

Bu ikinci gruptan bazı kabileler Hindistan’a kadar uzanıp oralara yerleştiler. Böylece Hindistan Hint-Avrupai özelliğini kazanmaya başladı.

Kısacası, “Iranian” kelimesinden bozma olan aryan tabiri ile kastedilen Hint-Avrupai kavimlerin İran, Hindistan ve Avrupa’da ortaya çıkması, Berthold’un tespit ettiği gibi Avrasya steplerindeki hareketlenmeden sonradır. Aryan diye bir ırk, bir millet ve devlet daha önce var olmadığı gibi, bu gruptaki kavimler gene Berthold’un söylediği gibi, medeniyeti başkalarından, Türk ve Sami kavimlerden öğrenmişlerdir.

Öte yandan Türk özelliği taşıyan Kimmerler ve İskitler de Kafkaslar-Fırat yolunu takip ederek geldiler ve M.Ö. 8. asırda Orta Doğu bölgesine yerleştiler. İskitler (Sakalar) M.Ö. 8. asırdan M.S. 2. asra kadar, doğuda Çin settinden batıda Tuna nehrine kadar 1000 yıl varlık gösterdiler, diğer halkları etkilediler, eserlerini bıraktılar. Bizanslı yazar Attaliate, “İskitler ile Türkler aynı ırktandır,” der.

Asur kaynaklarına göre Sakalar (İskitler), Kimmerleri kovalayarak Kafkaslara geldiklerinde, Saka (İskit) hükümdarı Gog’un Parati ve Marati adında iki oğlu vardı. M.Ö. 662 yılında Asur ülkesine saldırdılar ve yenilerek esir düştüler. Paratinin (Herodot Tarihinde Prothies diye geçer) oğlu Maduva (Herodotta Madies diye geçer) derlenip toparlanarak Anadolu, Suriye ve Filistin’i ele geçirdi. Heredot ve Xsenophone bundan 100-150 yıl sonradır.

M.S.628 yazılmış olan Süryanice İskender romanında geçen GOG isminin yanında geçen MAGOG ismi de Türk kavimlerinin başbuğlarının adları ile anıldıklarını hatırlatmaktadır. Selçuklu, Osmanlı gibi… Gog-Mog, Gog-Magog olmuştur. Urfa Piskoposu Efraym sözünü ettiğimiz eserde şöyle yazar: “Onlar Gog ve Magog süvarileridir. Küheylanlarının üstünde fırtına gibi uçarlar. Karşılarında durabilecek hiç kimse yoktur.”

Gogarlar, Gog kavminden; Mogarlar da Mog uruğundan gelir. (15) Mog diyarı, Van ve Hakkari çevresidir. Her ikisi de İskit boyudur.

Macar milli efsanelerinde Magor, Magar ve Mogar kelimeleri arasında fark yoktur. Magar sözü, Macar adına Magyar veya Megyer’den daha yakındır. Yani Moglar, bir Türk boyu olan Macarların atalarıdır. Macarların ilk yurdu da Güney Anadolu ‘dur !.

Milattan önce 2. asırda bu bölgede Arsaklılar vardı ve Mog eyaletinin batısındaki Bohtan suyu dolaylarında ise Gurtu sancağı bulunmaktaydı.

MACARCA …. TÜRKÇE
———————————-
öker ………. öküz
tiro ………… dana
bika ……….. boğa
buryu ……… buzağı
tyük ……….. tavuk
kos …………. koç
kecske …….. keçi
tarlo ……….. tarla
tekno ………. tekne
karo ………… kazık
arok ………… arık
buza ………… buğday
arpo ………… arpa
borso ……….. burçak
alma ………….. elma(alma)
ezölo ………… üzüm
sereg ………… çeri(ordu)
tanı …………… tanık(taşıt)
belyeg ………… belge
cıdem ………… erdem
egy …………….. kutsal (ege)
bun ……………. günah (bun)
bölcs ………….. bilge
kek …………….. gök, mavi
sargo …………. sarı
szam ………….. say
beli …………….. bitig
_____________________________

Gog-Mog kelimelerinin Türkler ile bağlantısı burada da bitmez. Mog-Ol kavminin Kuzey-Batı Asya’da görülmesi, onların medeniyetin merkezi Mezopotamya ile ilişkisini kesemez. Nasıl ki, Güney Amerika Kızılderilileri Orta Asya’ya bağlanıyorsa; Moğolların ataları da Macarların ki ile aynıdır. Eski Türkler Hazar’ın kuzey ve güneyinden Asya’ya yayılmışlardır.

Bu durum, çok eski akraba olup 2500 yıl kadar önce birbirlerinden kopan, ancak Hunlar ve Cengiz Han zamanından itibaren de ilişkileri tekrar sıklaşan OĞUZ (Gog) ve MOĞOL (Mog) boylarının TÜRK olduğunu gösterir.

Zaten Batılı yazarların hemen hepsi ikisini aynı sayar. Bizde ise Yılmaz Öztuna gibi bir kaç yazar, herhalde tarafsız görünmek için, Sümer, Elam, Urar, Hurri gibi kavimleri Ari (Aryan) kabul eder. Moğolları ise Türklerden tamamen ayrı görür. Bu davranışın Türk Tarihine de, Tarih ilmine de ne kazandırdığı meçhuldür.

Ama şunu da eklemek gerekir ki, Yılmaz Öztuna diğer yandan Türklerin de Ari olduğunu öne sürer. Yani Türkler yine Sümer, Elam, Urar, Hurri, hatta Hititler ile akraba çıkar!.

Yavuz, Edip

Tarih Boyunca Türk Kavimleri, sf.169
Times Dünya Tarihi sf. 55
Öztuna, Yılmaz; Devletler ve Hanedanlar, Kültür Bakanlığı, Ankara,1990

Total
0
Shares
Comments 1
  1. Gog ve mogoggun yecuc ve mecuc ıle alakalandırıldıgını bılıyorum bu konu hakkındada elınızde bılgıler varsa paylaşırsanız mutlu olurum.Emeiniz için teşekkürler.

Bir cevap yazın
Önceki
İlk Beyin Ameliyatı ve Mumyacılık

İlk Beyin Ameliyatı ve Mumyacılık

Antik Türk Uygarlığı-İlk Beyin Ameliyatı ve Mumyacılık 29 Haziran 2002 tarihli

Sonraki
Yunan Uygarlığındaki Türk Damgası

Yunan Uygarlığındaki Türk Damgası

Yunan Uygarlığındaki Büyük Türk Damgası – PELASGLAR Batılıların

İlginizi çekebilir